چهارشنبه 5 تير 1398   07:31:00
استراتژی
استراتژی

استراتژی های محوری

(1396 الی 1400)


1. استمرار تولید منطبق از لحاظ کمی و کیفی و حفظ قابلیت اطمینان و آماده به کار بودن تجهیزات

2. توسعه و بهبود مدیریت HSEبا تاکید بر ارتقای سطح فرهنگ HSE ، مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و توسعه فعالیت های زیست محیطی

3. بهبود و توسعه نظام برنامه ریزی و مدیریت عملکرد منابع انسانی با تاکید بر توانمندسازی و شایسته سالاری کارکنان

4. بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی، مدیریتی و پشتیبانی

5. تقویت و حمایت از سازندگان داخلی و حفظ و بهبود سیستم تامین و نگهداری

6. حفظ، ارتقا و نهادینه سازی سیستم های مدیریتی و تعالی سازمانی با تاکید بر بهبود نظام مدیریت انرژی ، مدیریت ریسک و مدیریت دارایی های فیزیکی

7. توسعه و بهبود نظام مدیریت مالی و بهینه سازی هزینه های سازمان با رویکردی کاهشی

8. حفظ و ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان با اولویت بخشی به فرصت های برابر کارکنان و بهبود خدمات و شرایط محیط کار و زندگی

9. توسعه و بهبود مدیریت ارتیاطات سازمانی با ذینفعان

10. بهبود و توسعه مدیریت اطلاعات و دانش و ارتقای سطح خدمات و توانمندی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

11. حفظ و ارتقای سطح امنیت منابع انسانی، دارایی های فیزیکی و اطلاعاتی

12. توسعه استفاده از فناوریهای نوین و سبز

13. بهبود و توسعه برون سپاری

14. شفاف سازی و آگاه سازی قوانین و مقررات

بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما