صفحه اصلی > عناصر راهبردی > ماموریت 

بیانیه ماموریت

(1396 الی 1400)

 

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم به عنوان یکی از پالایشگاههای گاز کشور با فرآورش گاز طبیعی، استحصال میعانات گازیو تولید گاز مایع عهده دار تامین بخشی از نیازهای انرژی پاک کشور بوده و با بکارگیری فناوری های مناسب مصمم است با تولید پایدار، خوداتکایی در صنعت کشور و رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست نقشی موثر در پاسخ به انتظارات ذینفعان ایفا نماید.

 

 

تصاویر منتخب