بیانیه ارزشها

(1396 الی 1400)

 

1- صداقت

2- ترویج فرهنگ HSE

3- کار تیمی

4- خلاقیت و نوآوری

5- تعهدکاری و مسئولیت پذیری 

6- نظم و انضباط

 

 

تصاویر منتخب