صفحه اصلی > عناصر راهبردی > استراتژی 

استراتژی های محوری

(1396 الی 1400)

 

1- استمرار تولید منطبق از لحاظ کمی و کیفی و حفظ قابلیت اطمینان و آماده به کار بودن تجهیزات

2- توسعه و بهبود مدیریت HSEبا تاکید بر ارتقای سطح فرهنگ HSE، مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و توسعه فعالیت های زیست محیطی

3- بهبود و توسعه نظام برنامه ریزی و مدیریت عملکرد منابع انسانی با تاکید بر توانمندسازی و شایسته سالاری کارکنان

4- بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی، مدیریتی و پشتیبانی

5- تقویت و حمایت از سازندگان داخلی و حفظ و بهبود سیستم تامین و نگهداری

6- حفظ، ارتقا و نهادینه سازی سیستم های مدیریتی و تعالی سازمانی با تاکید بر بهبود نظام مدیریت انرژی ، مدیریت ریسک و مدیریت دارایی های فیزیکی

7- توسعه و بهبود نظام مدیریت مالی و بهینه سازی هزینه های سازمان با رویکردی کاهشی

8- حفظ و ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان با اولویت بخشی به فرصت های برابر کارکنان و بهبود خدماتو شرایط محیط کار و زندگی

9- توسعه و بهبود مدیریت ارتیاطات سازمانی با ذینفعان

10- بهبود و توسعه مدیریت اطلاعات و دانش و ارتقای سطح خدمات و توانمندی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

11- حفظ و ارتقای سطح امنیت منابع انسانی، دارایی های فیزیکی و اطلاعاتی

12- توسعه استفاده از فناوریهای نوین و سبز

13- بهبود و توسعه برون سپاری

14- شفاف سازی و آگاه سازی قوانین و مقررات

 

 

تصاویر منتخب