لیست مزایده ها

شمارهمزایده

عنوانمزایده

96/01

 فروش اقلام مازاد،ضایعاتی و اسقاط 

826/94/02

فروش اقلام اسقاط ، ضایعاتی ومازاد

95/01

فروش اقلام مازاد ، ضایعاتی و اسقاط

 

 

تصاویر منتخب